KALLELSE TILL UMSE:s ÅRSMÖTE


TID: Lördagen den 28 mars 2015 kl. 14.00-17.00
Plats: Studiefrämjandets NYA lokaler, Portalgatan 2B 3 tr, Uppsala (Skogsstyrelsehuset till vänster om de gamla lokalerna)

  Förslag till dagordning
 1. 1. Mötets öppnande
 2. 2. Val av mötesordförande, sekreterare jämte två justeringsmän.
 3. 3. Mötets utlysande
 4. 4. Dagordningens godkännande
 5. 5. Verksamhetsberättelse
 6. 6. Ekonomisk redogörelse
 7. 7. Revisionsberättelse och styrelsens ansvarsfrihet
 8. 8. Val av ny styrelse samt suppleanter
 9. 8b. Val av revisor samt revisorsuppleant
 10. 9. Val av ny valberedning
 11. 10. Övriga frågor t. ex medlemsavgift
 12. 11. Mötets avslutande

Obs! Mötet leds i huvudsak på svenska, av formella orsaker.

Efter mötet finns tid och möjlighet för kaffe och samkväm.
Glöm inte att betala in din årsavgift för 2015 om det är dags.
Info om årsavgifter samt hur inbetalning sker finns på vår hemsida umse.se

Varje persons närvaro är viktig för att vi fortsatt också skall ha en ungersk förening i Uppsala.

För barnen har vi separat verksamhet under möte och föredrag.

BOKA DATUMET I ERA KALENDRAR! VÄLKOMNA!


Arrangeras i samarbete med Studiefrämjandet.