Eves kozgyules

KALLELSE TILL UMSE:s ÅRSMÖTE

Tid: den 30 mars, kl. 19.00

Plats: Bergaskolans matsal, Norbyvägen 25, 752 39 Uppsala

 

Förslag till dagordning/Napirendi javaslat

 

1. Mötets öppnande

2. Val av mötesordförande, sekreterare jämte två justeringspersoner.

3. Mötets utlysande

4. Dagordningens godkännande

5. Verksamhetsberättelse

6. Ekonomisk redogörelse

7. Revisionsberättelse och styrelsens ansvarsfrihet

8. Valberedningens förslag på styrelse för 2016/2017. Val av ny styrelse samt suppleanter.

8 b. Val av revisor samt revisorsuppleant

9. Val av ny valberedning

10. Övriga frågor: medlemsavgift, inkommet förslag på stadgeändring, ev. övriga inkomna förslag.

11. Mötets avslutande

 

Obs! Mötet leds i huvudsak på svenska, av formella orsaker, med tolkning till ungerska vid behov.

Glöm inte att betala in din årsavgift för 2016 om du inte gjort det tidigare.

 

Förslag till frågor att ta upp under punkten övriga frågor, punkt 10, kan av medlem skickas till styrelsen om det görs i god tid, senast en vecka före mötet, till mailadress umseuppsala@yahoo.se.

 

Vi har redan nu fått in ett förslag på övrig fråga i form av ändring/Breddning av ordalydelser i stadgarna som skulle kunna gynna föreningens möjligheter att söka ytterligare projektbidrag i framtiden. Vi arbetar nu på att få till en lämplig motsvarande svensk översättning på detta förslag att presentera eftersom stadgarna måste vara på svenska. Eftersom detta är viktigt kommer vi att skicka ut det till er alla i god tid, minst två veckor före mötet, så att alla får tid att se över och begrunda förslaget. Vi kommer också att skicka med den ursprungliga ordalydelsen. Ändringen kräver för att komma till stånd att vi röstar igenom detta, sammankallar till ytterligare ett möte längre fram där beslutet måste röstas igenom och stödjas av 2/3 delar av de närvarande medlemmarna.

 

Säg till om du vill ta plats i styrelsen vi behöver lite förstärkning.

Det är också dags att byta ordförande. Maila intresse o förslag till valberedningen på mail: ildiko.asztalos58@gmail.com

 

Info om årsavgifter samt hur inbetalning sker finns på vår hemsida www.umse.se under fliken om oss

Varje persons närvaro är viktig för att vi fortsatt också skall ha en ungersk-svensk förening i Uppsala.

 

Skriv in datumet i din kalender och kom! Hjärtligt välkomna!

 

Honlapszerkesztö / Webbredaktör: Berta Beloviczky

UMSE Uppsalai Magyar-Svéd Egyesület | Ungersk-Svenska Föreningen i Uppsala

E-mail: umseuppsala@yahoo.se

Copyright © All Rights Reserved